Historie

Historik for grundejerforeningens tilblivelse

Hensynet til børnene på Teglbakken får beboerne til at stå sammen.

I april 1974 skriver en del beboere med børn på Teglbakken til De Forenede Teglværker A/S v/Direktør Søren Nymark, fordi de - som de udtrykker det - er ængstelige over "lergravens stejle skrænter og store dybder". Man er "absolut af den opfattelse, at der skal gøres noget ved ovennævnte lergrav nu, og før et af vore børn udsættes for en drukneulykke."

Beboerne fremsætter dermed ønske om at lergraven hurtigst muligt bliver fyldt op med jord. Hvis dette ikke er muligt i øjebliket, forslår beboerne at skrænten ud for Teglbakken påfyldes mere jord, alle skrænter udjævnes, og der påfyldes mere jord langs bredderne, således at vandet ikke bliver dybt med det samme, men først bliver det 10-15 meter ude.

Direktør S. Nymark indkalder til møde, men accepterer imidlertid ikke at området i og omkring lergraven bliver ændret. De Forenede Teglværker accepterer dog, at der bliver opsat hegn i stedet, men vil ikke alene bære den økonomiske byrde i den forbindelse. Sagen ender derfor i Hegnsynet for Århus Kommne, hvor der den 27. juni 1974 afsiges kendelse/forlig. Af officiel dokumentation fra denne sag fremgår det, at alle er enige om, at et hegn er påkrævet af hensyn til børnenes sikkerhed, og at Hegnsynet skønner, at der bør opsættes hegn langs den private vej Teglbakken. Der opnås heller ikke i denne omgang enighed om, hvem der skal afholde udgiften til dette ca. 300 m lange og 1,8 m høje hegn, og kendelsen lyder da også på, at udgiften fordeles med 50% til De Forenede Teglværker og 50% til samtlige lodsejere, der har vedligeholdelsespligt til den private vej Teglbakken. Honorar til Hegnsynet, kr. 260,- betales ligeledes ved lige deling mellem de to parter i sagen. Den omstridte lergrav bliver først drænet i forbindelse med byggeriet ved Emiliedalen 1992.

3. september 1974 kl. 19.30 indkaldes der til stiftende generalforsamling på Frederikshøj Kro.

Under henvisning til Hegnsynets kendelse/forlig og det faktum, at der ikke eksisterer en forening til varetagelse af beboernes interesser og pligter, foreslår en samling beboere derfor, at man stifter en grundejerforening. Der udsendes en dagsorden samt forslag til vedtægter, og der indkaldes efter en stiftende generalforsamling til ordinær generalforsamling onsdag den 20. november 1974 kl. 19.30, ligeledes på Frederikshøj Kro. Den første bestyrelse bestod derefter af:

Formand - Allan Florin

Næstformand - Erik H. Kjeldsen

Sekretær - Kirsten Fager

Kasserer - Sv. Vestergaard-Jensen

Formand for sikringsudvalget - Hans Henrik Nehammer

Grundejerforeningen Teglbakken var dermed en realitet.

Tidligere formænd

1974-1976: Allan Florin

1976-1979: Svend E. Uttrup

1979-1982: Erik Christoffersen

1982-1985: Jens Thomsen

1985-1988: Kaj Lykke Sørensen

1988-1990: Vlhelm Kristensen

1990-1998: Steen Leidesdorff

1998-2000: Poul Agger

2000-2004: Gert Christensen

2004-2005: Knud Erik Bager Jensen

2005-2008: Michael Christensen

2008-2011: Erik Bechmann Sørensen 

2011-2016 Jeppe Lefevre Olsen

Særlige begivenheder

1974: Stiftende generalforsamling

1976: Etablering af fællesantenneanlæg

1976: Etablering af festudvalg

1985: Bebyggelse af arealet i forlængelse af Sandbakken

1985: Gadefejning indføres

1987: Tilbud om installering af fjernvarme

1988: Nyt slidlag på Teglbakken

1989: Sandbakken - med undtagelse af vænget nr. 1,3 og 5 - bliver overtaget af Århus Kommune

1989: Nyt slidlag på stikvejene samt hjørnerne ved stikveje bliver belagt med chaussesten

1991: Påbegyndelse af byggeri på grunden mellem Teglbakken og Emiliedalsvej

2003: Medlemskab af Holme Højbjerg Skaade Fællesråd

2007: Foreningen opretter sin egen hjemmeside