Grundejers pligter

Aarhus kommunes links om grundejerforpligtigelse

Ansvar og pligter

samt link til Aarhus kommunes vinterregulativ  2018:

Vinterregulativ 2018 

Snerydning

Vi kan konstatere, at langt de fleste grundejere, som har rydningspligt på fortovet, sørger for at dette forhold er i orden. Selvom vi har en entreprenøraftale om rydning på kørebanen, fratager det ikke grundejerne for pligten til også at holde vejbanen ryddet/gruset. Sker der f.eks. et uheld udfor ens grund, kan der rejses erstatningspligt overfor grundejeren, hvis rydningen/grusningen ikke har været tilfredsstillende.

Århus Kommune tilstræber en effektiv snerydning og glatførebekæmpelse. Pligterne påhviler dels Kommunen og dels borgerne, og et godt samarbejde er af stor betydning for at sikre de bedst mulige forhold for både den gående og den kørende færdsel.

Det tager Kommunen sig af

Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle offentlige veje, cykelstier og parkeringspladser mv.

Først ryddes de største og vigtigste veje til og fra byen og de veje, hvor der kører busser. Derefter kommer turen til de mindre veje og gader, stier og parkeringspladser.

Når der er "tryk på", kan der gå tid, inden sneen er ryddet alle steder. Men maskinerne er på vej!

Det skal grundejerne gøre

Alle har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for deres ejendom. Det skal ske lige fra morgenstunden.

Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe is på kørebanen.

Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere og postkasser. Eventuelle brandhaner og installationer til trafikregulering ud for en grund skal også holdes fri for sne.

Er du "muret" inde

Undertiden kan sneploven blokere din indkørsel eller indgang med en vold af sne. Desværre har Kommunen ingen mulighed for at rykke ud i hvert eneste tilfælde. Derfor er der som regel ingen anden vej frem end selv at grave dig ud!

Husk at

Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre!

Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning.

Pensionister

Hvis du er pensionist, og bor i eget hus, kan du få hjælp til snerydning. Betingelsen er, at man ikke selv kan klare det, og at der heller ikke er andre i husstanden, der kan. For at være med i ordningen, skal du betale et tilmeldingsgebyr.

Private fællesveje – vedligeholdelse heraf

En privat fællesvej er en vej, der tjener som adgangsvej for mere end én ejendom, og som ikke er optaget som offentlig vej. Kommunen er forvaltningsmyndighed for private fællesveje.

I bymæssig bebyggelse påhviler det de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, at holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder f.eks. også vejens rendestensbrønde.

På landet påhviler vedligeholdelsen kun de ejere, som har ret til at bruge vejen.

Skal større samlede arbejder udføres på vejen, som f.eks. nyt asfaltslidlag, og grundejerne ikke kan opnå enighed om gennemførelsen, kan Kommunen afsige kendelse herom.

Kommunen kan hjælpe grundejere med forslag til fordeling af udgifter til større samlede arbejder, hvis der ikke i forvejen findes bestemmelser herom.

Der findes muligheder for lån eller tilskud til betaling af udgifter til vejistandsættelse ved større arbejder.

Hækklipning/ukrudtsbekæmpelse og hegn

Grundejerens forpligtelser

Naturen er dejlig, men ved vore veje er vi nødt til at overholde visse regler.

Grundejere har pligt til at holde hække og levende hegn studsede, så bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Det er også vigtigt af holde klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen, og forringer dermed trafiksikkerheden, hvis hække og bevoksning helt ellers delvist dækker skilte og lamper.

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden, på ejerens bekostning, lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

Det er også grundejerens pligt at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer og at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.

Hegnslov

Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af Hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Hundespor

Hundes gøren og laden på offentlige steder kan være et problem, som alle i større eller mindre grad kender til.

Under henvisning til "Politivedtægt for Århus politikreds, 4. kapitel, hunde" opfordrer Århus Kommune hundeejere eller hundeledsagere til, at luftning sker på egen grund, eller at man tager hundens efterladenskaber med sig i en pose, så man undgår at forurene, hvor der færdes folk.